Müşderiler üçin

Haly alanyňyzda nämelere üns bermeli?

Hili gowy haly siziň talabyňyza doly gabat gelýän we oňa seredeniňizde hem ulananyňyzda lezzet berýändir. Şeýle hem, halynyň hilini belli edýän ýüplügiň kysymy, dokalyş dykyzlygy we çitiminiň beýikligi ýaly gizlin tehniki bölekleri bardyr.

Haly dokmaçylygynda ulanylýan ýüplügiň kysymy onuň hilini kesgitleýän möhüm ýagdaýlaryň biridir.

Ýene bir hökmany ýagdaýlaryň biri – ýüplügiň dykyzlygydyr. Haly dykyz dokaldygyça berk bolýar. Dykyz dokalan haly beýlekilerden agyr bolansoň, poluň üstünde tyrpyp durmaz, ýöne çitimi selçeň dokalan haly almakçy bolsaňyz, onda onuň tyrpmaýan etegine üns bermelisiňiz.

Halynyň çitiminiň beýikligi – onuň hilini belli edýän ýene bir ýagdaýdyr. Halyny duýmagyňyz üpürjügiň beýikligine bagly bolsa-da, esasy zat onuň beýikligi däl-de, ulanylýan ýeriňe baglylykda gabat gelýän belentliginiň saýlanyp alynmagydyr.

Haly – islendik otagyň içki bezegine özboluşlylyk çaýmagyň iň oňat guraly bolup, ol bir tarapdan, otaga ajaýyplek berse, ikinji tarapdan – öý eýesiniň gözellige bolan düşünjesine şaýatlyk edýär.

Gelim-gidimi azrak otaglar üçin dykyzlygy selçeň haly önümleri ýerlikli bolar. Myhman jaý ýa-da ýatakhana üçin dykyzlygy ortaça bolan haly ýeterlikdir: olar gelşikli görünýär, şol bir wagtda ýumşak hem oňaýly.

Dykyzlygy ýokary halylar hemişe adam ýöreýän ýa-da mebeli ondan-oňa göçirilýän otaglarda ýerlikli bolar. Ol halylaryň ýüplügi çeýe we durkuny oňat saklaýandygy, tiz dikelýändigi sebäpli, onda mebel aýaklarynyň yzy galmaýar. Olary dälize, basgançaga ýa-da öýdäki iş otagynda aýagy tigirlije kürsiniň astyna ýazsaň bolýar. Dykyzlygy ýokary halylaryň ýene bir artykmaçlygy  - olaryň aňsat arassalanyp, az hapalanýandygydyr. Çeýe we dykyz ýüplük hapa bölejikleriň içine düşmegine mümkinçilik bermänsoň, olar ýüzünde galýar. Depginli ulanşykda ýa-da tiz-tizden arassalananda dykyz önümler uzak wagtlap tozmaýar we durkuny saklaýar.

Siz hem bizi saýlaň!

Biziň ösüş meýilnamalarymyz