Müşderiler üçin

Halyny nirede ulanmaly?

Özüňize laýyk haly satyn almazdan ozal öz-özüňe bermeli birnäçe möhüm soraglar bar. Olardan birinjisi – halynyň ulanmaga satyn alynýan otagydyr.

Polipropilen ýüplükden dokalan haly ýaşlar otagynda, myhman jaýda we aşhanada, ýagny geli-gidi köpräk bolan ýerlerde diýseň ýerlikli bolar. Haly, esasan, jaýlarda, iş ýerlerde, ofis, dükan, köşk ýaly ýerlerde köp ulanylýar.

Islendik ýagdaýda-da, haly satyn almak bilen, öý ýa-da ofis üçin kaşaň we ykjam bezeg aldygyňyz bolar.

1. Haly – jaýyň merkezi düzüm bölegidir
Haly satyn alnanda diňe onuň daşky sypatyna däl, eýsem, düzümine hem üns bermelidir. Halynyň ykjamlygy we ömrüniň uzaklygy hut onuň düzümine baglydyr. Halyny kömekçi esbap diýseň hem bolar, ýöne, şol bir wagtda ol jaýyň içiniň ajaýyp dizaýny üçin esas bolup biler. Ýaşaýyş otaglary, dälizler ýa-da basgançaklar diýen ýaly ýerler üçin reňkini we gurluşyny uzak wagtlap saklap biljek hili oňat haly saýlamagyňyz örän wajypdyr.

2. Halynyň aňrybaş ölçegi
Halynyň ölçegi mebeliň duran ýerinden biraz kiçi bolmagy aňrybaş hasaplanylýar. Başgaça aýdylanda, haly giňişligiň ähli elementlerini birleşdirmek we wizual saklamak üçin ýeterlik uly bolmaly. Şoňa laýyklykda, diwanyň, oturgyçlaryň we şkafyň iň bolmanda öň aýaklary halyň üstünde durmalydyr.

3. Ülňüleriň we ölçegleriň hemmesini jemleýän halylar
Häzirkizaman halylary dürli ülňüde we dürli ölçegde bolanlygy sebäpli, eger-de siz otagyňyza halynyň haýsy ülňüsini saýlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, otagyň we ondaky mebeliň ülňüsine görä hereket etmeli bolarsyňyz. Mysal üçin, kürsi bilen žurnal stoljagazynyň tegelek ülňüsi bilen utgaşýandygy üçin  tegelek haly göze gelüwli görünýär.

4. Reňk sazlaşygy
Otagyň içi ýagty reňkler bilen bezelen bolsa, halynyň neýtral reňki gyjyndyryjy täsiri ýumşadyp, otagyň içini göze has ýakymly edip biler. Şol bir wagtyň özünde, oňa umumy reňk shemasyna has laýyk gelmäge mümkinçilik berýän degişli öwüşginli inçe nagşy bolmalydyr.

5. Tutuş otagy tutup duran haly
Eger-de otagyň poluny tutuşlygyna ýumşak haly bilen düşejek bolsaňyz, onda poly birnäçe santimetr açyk goýsaňyz, netijesi has oňat bolar. Plintus bilen otagyň ülňüsini gelşigine getirmek üçin, dizaýnerler poluň 20-30 sm meýdanyny açyk goýmagy maslahat berýär.

Siz hem bizi saýlaň!

Biziň ösüş meýilnamalarymyz