Müşderiler üçin

Näme üçin haly?

Haly – dürli ýüplüklerden dykyz dokalan önüm bolup, ol jaýy bezemek we poly ýylatmak maksatlarynda, kähalatlarda otagdaky (diwanyň, stolyň we ş.m.) ýerleriň bezegi üçin ulanylýan önümdir.


Türkmen halysynyň bezeg nagyşlarynyň gelip çykyşynyň hakyky esaslary bardyr. Halyçy haly nagyşlarynda daş-töweregi gurşap alýan hakykaty stilleşdirilen görnüşde beýan edipdir. Köp asyrlaryň dowamynda kesgitli durnuklaşan şol nagyşlaryň anyk aýdyň ýüze çykýan milli häsiýeti bardyr.


Halyny öýde we iş ýerinde ulanmagyň birnäçe sebäbi bar. Haly gyş günleri ýylylyk hem-de izolýasiýa bilen üpjün edýär. Ol ýylylygy bedeniňiz bilen poluň arasynda gyradeň paýlap, gyzgyn howany has uzak saklaýar we rahatlyk berýär.


Uly ýaşly we kiçi çagaly maşgala agzalyrynyň bolmagynda öýüň howpsuzlygy has möhümdir. Haly biziň aýak basyşymyz üçin araçy bolup hyzmat edýär, şeýle-de taýyp ýykylmakdan goraýar.


Estetikasy: haly biziň ýaşaýyş jaýlarymyzyň bezeg esasy bolansoň, ony seresaply saýlap almalydyr. Saýlan halyňyzyň reňki bilen gurluş aýratynlygy otagyň howasyny belli edýär we biziň özboluşlygymyzy aýan edýär.


Akustikasy: haly sesi izolirleýär we daşarydan gelýän pägelçilik dörediji gohy peseltmäge ýardam edýär. Jaý gatlarynyň arasyndaky ses geçişleriniň öňüni almak bilen bir hatarda ümsümlik hem rahatlygy üpjün edýär.


Rahatlyk: haly aýak basyşyňyzy (ýeňilleşdirip) ýumşadyp, ýöremek üçin oňaýly zolagy döredýändigi sebäpli, siz poluň üstünde rahat oturyp, maşgalaňyz bilen oýun oýnap, wagtyňyzy geçirip bilersiňiz.

Siz hem bizi saýlaň!

Biziň ösüş meýilnamalarymyz