Biz barada

2016-njy ýylda açylan “Abadan Haly” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň haly toplumy Türkmenistanda haly önümleriniň iň uly öndürijisidir. Kärhananyň önümçilik toplumy Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýär we umumy 14,5 gektar meýdany eýeleýär. 700-den gowrak işgäri bolan fabrigiň häzirki wagtda önümçilik kuwwaty ýylda 3 million inedördül metr haly we haly önümlerine deňdir. “Abadan Haly” toplumy Türkmenistanyň ýeňil senagatynda täze ugra başlangyç beren iri taslama hökmünde belli bolup, içerki çig maly tygşytly peýdalanmak, içerki bazary giňden talap edilýän hem-de daşar...

Näme üçin haly?

Haly – dürli ýüplüklerden dykyz dokalan önüm bolup, ol jaýy bezemek we poly ýylatmak maks...

Halynyň syklygy

Halynyň syklygy üç kysymda belli edilýär: irimçik çitim – bir metrde 100 müňe çenli düwün...

Halyny nirede ulanmaly?

Özüňize laýyk haly satyn almazdan ozal öz-özüňe bermeli birnäçe möhüm soraglar bar. Olard...

Haly alanyňyzda nämelere üns bermeli?

Hili gowy haly siziň talabyňyza doly gabat gelýän we oňa seredeniňizde hem ulananyňyzda l...

Türkmenistanda halylaryň iň uly öndürijisi

/1308.svg

6

ýyl bazarda

/1308.svg

700+

işgär

/1308.svg

400+

görnüş haly

/1308.svg

3.000.000 m2

ýyllyk önümçilik göwrümi

Sertifikatlar

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

ISO 9001: 2015

Wideo