Biz barada

Türkmenistanda haly önümleriniň iň iri öndürijisi

2016-njy ýylda açylan "Abadan haly"  açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň haly toplumy, Türkmenistanda iň uly haly önümlerini öndüriji kärhana bolup durýar. Kärhananyň önümçilik toplumy Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynda ýerleşýär we umumy meýdany 14,5 gektara deň. Häzirki wagtda 700-den gowrak işgäri bolan zawod ýylda 3 million inedördül metr haly we haly önümçiligine eýe. "Abadan haly" haly toplumy, içerki çig maly tygşytly peýdalanmak, içerki bazary önümler bilen üpjün etmek ýaly möhüm ugurlary öz içine alýan Türkmenistanyň ýeňil senagatynda täze ugra esas döreden esasy taslama hökmünde bellidir. daşary ýurt öndürijileriniň harytlaryndan hili we dizaýny boýunça yza galmaýan, önümler bilen üpjün etmek we pudagyň daşary bazarlara çykmagy üçin möhüm ugurlary özünde jemleýär.

Ýokary hil

Haly önümçiliginde hil iň möhüm meseledir. Önümlerimiz dykyzlygy, galyňlygy, reňkiniň durnuklylygy, nepisligi we çydamlylygy boýunça daşary ýurtlardan getirilýän halylardan tapawutlanýar.

Amatly baha

“Abadan haly” toplumy daşary ýurtlardan getirilýän haly önümleri we bahasy boýunça bäsleşýär. Önümçilikde ulanylýan esasy çig mal bolan polipropilen, Türkmenbaşyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. (TNGIZT)

/208.png

400+

görnüş haly

/7692.png

3.000.000 m2

ýyllyk önümçilik mukdary

/8432.png

700+

hünärmen

/5483.png

7

ýyl bazarda

Siz hem bizi saýlaň!

Biziň ösüş meýilnamalarymyz

Sertifikatlarymyz

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018