Biz barada

Türkmenistanda haly önümleriniň iň uly öndürijisi

2016-njy ýylda açylan “Abadan Haly” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň haly toplumy Türkmenistanda haly önümleriniň iň uly öndürijisidir. Kärhananyň önümçilik toplumy Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýär we umumy 14,5 gektar meýdany eýeleýär. 700-den gowrak işgäri bolan fabrigiň häzirki wagtda önümçilik kuwwaty ýylda 3 million inedördül metr haly we haly önümlerine deňdir. “Abadan Haly” toplumy Türkmenistanyň ýeňil senagatynda täze ugra başlangyç beren iri taslama hökmünde belli bolup, içerki çig maly tygşytly peýdalanmak, içerki bazary giňden talap edilýän hem-de daşary ýurt öndürijileriniň meňzeş harytlaryndan hili we dizaýny boýunça yza galmaýan önümler bilen üpjün etmek we pudagyň daşary bazarlara çykmagy ýaly möhüm ugurlary özünde jemleýär.

Ýokary hilli

Haly önümleri öndürilende ýokary hil ilkinji orunda tutulýar. Önümlerimiz daşary ýurtlardan import edilýän halylardan özüniň syklygy, galyňlygy, reňk durnuklylygy, nepisligi we çydamlylygy bilen tapawutlanýar.


Amatly

“Abadan haly” toplumy daşary ýurtlardan import edilýän haly önümleri bilen hil we baha taýdan bäsleşýär. Önümçilikde ulanylýan polipropilen Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynýar.


/1308.svg

6

ýyl bazarda

/3487.svg

700+

işgär

/8260.svg

400+

görnüş haly

/4160.svg

3.000.000 m2

ýyllyk önümçilik göwrümi

Siz hem bizi saýlaň!

Biziň ösüş meýilnamalarymyz

Sertifikatlar

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018

ISO 9001: 2015